Thời khóa biểu mầm non

Mầm non Thực nghiệm Victory xin trân trọng thông báo thời gian biểu lớp Nhà trẻ vè Mẫu giáo trong bảng dưới đây:

TKB Nha tre page 0001
TKB MG page 0001

Thời khóa biểu tiền tiểu học

Thực nghiệm Victory xin trân trọng thông báo thời gian biểu chương trình Tiền Tiểu học trong bảng dưới đây:

Tien Tieu hoc

Thời khóa biểu tiểu học

Trường Tiểu học Thực nghiệm Victory xin trân trọng thông báo thời gian biểu các hệ học bao gồm hệ chất Lượng cao và hệ Tài năng Anh ngữ trong bảng dưới đây:

TKB TH HCLC 1 page 0001 1
TKB TH HTNAN 1 page 0001

Thời khóa biểu THCS

Trường THCS Thực nghiệm Victory xin trân trọng thông báo thời gian biểu các hệ học bao gồm hệ Chất lượng cao và hệ Tài năng Anh ngữ trong bảng dưới đây:

TKB THCS HCLC page 0001
TKB THCS HTNAN page 0001