PHÁT TRIỂN NHÓM KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN TRONG MÔN SCIENCE – KỸ NĂNG QUAN SÁT

“𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒂𝒕 𝒊𝒕𝒔 𝒃𝒆𝒔𝒕” – 𝑻𝒉𝒐𝒎𝒂𝒔 𝑯𝒖𝒙𝒍𝒆𝒚. Hầu hết học sinh đều trải nghiệm thế giới thông qua 5 giác quan. Vì vậy, quan sát là kỹ năng cơ bản nhất để bắt đầu khám phá …